PHÒNG GD& ĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG THCS MINH LẬP

 

Số: 28/TB-THCS                                       

                            

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Minh Lập, ngày 27 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021-2022

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Tốt

Khá

Đạt

K. Đạt

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 31

 0

27

 0

 

 

0

8

20

 

0

 

1

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 27

0

 0

24

0

 0

 

 

0

 7

19 

0

1

1

Toán

5

0

0

5

0

0

0

 1

1

0

0

1

2

 1

0

0

1

0

0

0

 1

 

0

0

0

3

Hóa

 1

0

0

1

0

0

0

 

 

0

 0

 1

0

0

4

Sinh

 2

0

0

1

1

0

0

0

 1

0

0

5

Tin Học

1

0

0

1

0

0

0

1

 

0

0

1

0

0

6

Ngữ Văn

7

0

0

6

1

0

0

3

3

0

1

6

0

0

7

Lịch sử

1

0

0

1

0

0

0

 

 

0

0

1

0

0

8

Địa Lý

1

0

0

0

1

0

0

1

 

0

1

0

0

0

9

Tiếng Anh

2

0

0

2

0

0

0

 

2

0

0

2

0

0

10

GDCD

1

0

0

1

0

0

0

 

1

0

1

0

0

0

11

Âm nhạc - Mỹ Thuật

2

0

0

2

0

0

0

 

2

0

1

1

0

0

12

Thể dục

2

0

0

2

0

0

0

 

2

0

0

2

0

0

II

Cán bộ quản lý

0

0

 2

 0

0

0

 

0

 1

 1

0

0

1

Hiệu trưởng

 1

0

0

 0

0

0

 

 1

0

 1

 0

0

0

2

Phó hiệu trưởng

 1

0

0

 1

 0

0

0

 

 1

0

 0

0

0

III

Nhân viên

 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 0

0

0

1

Nhân viên văn thư

 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 0

 0

0

0

2

Nhân viên kế toán

 1

0

0

1

0

 0

0

0

0

0

 0

 0

0

0

3

Thủ quỹ

 0

0

0

0

0

 0

0

0

0

0

 0

0

0

4

Nhân viên y tế

 1

0

0

0

0

 1

0

0

0

0

 0

0

0

5

Nhân viên thư viện

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 0

 0

0

0

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

 0

 

0

 

0

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

 0

 

0

 

0

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

 0

 

0

 

0

 

  


HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đặng Chí Cường