TRƯỜNG THCS MINH LẬP        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TRIÊN KHAI KÊ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN

 

- Thời gian:  Ngày 17 .Tháng  10  năm  2019

- Địa điểm: ……………………………………………….…………………….

 

A. KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

(Từ ngày 23 tháng 9 đến 17 tháng 10 năm 2019)

 

 I / Các hoạt động đạt được:  

      -  Thực hiện ngiêm túc giờ giấc ra vào lớp

      -   Duyệt giáo án đúng thời gian quy định

 • Tăng cường thăm lớp dự giờ
 • Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 7/7 đ/c đạt loại giỏi
 • Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2/2 đ/c đạt loại giỏi (Đ/c Hà, Huệ). Trong đó 1 đ/c tham gia thi GVDG cấp tỉnh (Đ/c Huệ)
 • Cùng với Công đoàn và nhà trường tổ chức tốt Đại hội công nhân viên chức và sơ kết công tác Công đoàn giữa nhiệm kì.
 • BDHS giỏi các môn văn hóa khối 6,7,8,9 và phụ đạo học sinh yếu vào các buổi chiều theo TKB
 • Tham gia lớp tập huấn Lịch sử địa phương tại TTGDTX Tỉnh Thái Nguyên từ ngày 16-18/10/2019
 • Tham gia sinh hoạt chuyên môn trực tuyến chuyên đề “Văn học địa phương” trên trường học kết nối. Chuẩn bị cho sinh hoạt chuyên môn trực tiếp tại trường PTDTNT Đồng Hỷ ngày 18/10/2019
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………

II/ Tồn tại:

 • Chưa kiểm tra chuyên môn, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch đề ra
 • Chưa kiểm tra hồ sơ giáo viên đợt I theo kế hoạch
 • ………………………………………………………………………….
 • …………………………………………………………………………..

 

B/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

                                                                   (Từ ngày 18 tháng 10  đến ngày 31 tháng 10 năm 2019.)

 

 • Duy trì nghiêm túc nề nếp chuyên môn
 • Tăng cường thăm lớp dự giờ
 • Kiểm tra chuyên đề 5 giáo viên

  -   Duy trì bồi dưỡng  HS giỏi lớp 9 + HS thi giao lưu 6+7+8 và phụ đạo học sinh yếu theo lịch phân công của BGH.

 • Kiểm tra nội bộ 1 đồng chí theo kế hoạch
 • Cập nhật điểm thường xuyên
 • Hoàn thành sổ mượn thư viện của giáo viên theo kế hoạch
 • Cùng ban Phổ cập hoàn thành chép phiếu theo phân công
 • Đưa tin, bài lên các trang mạng đúng thời gian quy định
 • Tham dự chuyên đề dạy học văn học địa phương tại trường PTDTNT Đồng Hỷ ngày 18/10/2019 (GV dạy môn Ngữ văn)
 • Dạy thay ( nếu được phân công)
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* Thảo luận:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..