PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG THCS MINH LẬP

Số: 46 /TB-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Minh Lập, ngày 10 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 6 - Năm học 2022 – 2023

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT, ngày 18/4/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 Thông tư số 11/2014-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT;

Căn cứ Kế hoạch số 191/KH-PGDĐT, ngày 06/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ về việc tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn huyện Đồng Hỷ;

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển (căn cứ vào học bạ tiểu học và điểm ưu tiên, khuyến khích).

2. Đối tượng và chỉ tiêu tuyển sinh

-  Đối tuyển sinh: Tuyển sinh trên địa bàn xã Minh Lập và các vùng giáp ranh với xã Minh Lập

- Chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh: 87 học sinh/khối 6.

3. Điều kiện dự xét tuyển

a. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là: 11 tuổi sinh năm 2011

 Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.

b. Đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022 hoặc các năm trước.

4. Hồ sơ đăng kí xét tuyển gồm:

- Đơn xin dự xét tuyển vào học lớp 6. ( Học sinh đăng kí mua tại trường THCS Minh Lập trong ngày tuyển sinh).

            - Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.

            - Bản sao giấy khai sinh.

            - Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản gốc để đối chiếu).

            - Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

5. Thời gian nộp hồ sơ: Thu hồ sơ trực tiếp từ 7h30’-> 11h30’, ngày  04, 05/7/2022

 

ĐT khi cần liên hệ: 0989 272 984                         

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đặng Chí Cường