TRƯỜNG THCS MINH LẬP        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TRIÊN KHAI KÊ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN

 

- Thời gian:  Ngày  30 tháng  11 năm  2019

- Tổng số:……...….  Có mặt:……….… Vắng: ………………………………………………

 

A. KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

(Từ ngày  15 tháng 11  đến ngày  30 tháng 11 năm 2019.)

 

 I / Các hoạt động đạt được:  

- Duy trì nghiêm túc nề nếp chuyên môn

- Tăng cường thăm lớp dự giờ

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối ngày (17-18/11/2019), sinh hoạt chuyên môn trực tiếp môn Lịch sử, môn Địa lý tại PTDTBT THCS Văn Lăng  ngày 21/11/2019. (Đc Dũng, Hà, Liên, Huệ)

- Đạt 1 giải Khuyến khích thi sáng tạo KHKT cấp huyện (Đ/c Hà cùng học sinh dự thi, ngày 23/11/2019).

- Đạt 1 giải Khuyến khích môn Cờ Vua ( Đ/c Châu phụ trách)

- Duy trì bồi dưỡng  HS giỏi lớp 9 + HS thi giao lưu 6+7+8 theo lịch phân công của BGH.

- Kiểm tra nội bộ 1 đồng chí, kiểm tra chuyên đề 2 đ/c theo kế hoạch

- KT  sổ điểm, sổ đầu bài các lớp, kiểm tra chế độ cho điểm ngày 29/11/2019

- Đưa tin bài lên trang mạng đúng thời gian quy định

II/ Tồn tại:

 -  Một số đồng chí chưa thường xuyên công khai lịch báo giảng

  - Một số đ/c duyệt giáo án chưa đúng quy định

     ………………………………………………………………………….

      ………………………………………………………………………….

      ………………………………………………………………………….

     

 

 

 

B/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

                       (Từ ngày  2 tháng 12  đến ngày  14 tháng 12 năm 2019)

 

- Duy trì nghiêm túc quy chế chuyên môn

- Tăng cường thăm lớp, dự giờ

- Ra soát, dạy bù chương trình (nếu chậm)

- Kiểm tra hồ sơ dân chủ đợt 2 (Ngày 04-05/12/2019)

- Duy trì bồi dưỡng  HS giỏi lớp 9 + HS thi giao lưu 6+7+8 theo lịch phân công của BGH

- Ôn tập chuẩn bị thi học kì I các môn Phòng GD ra đề

- Ra đề làm đáp án và biểu chấm điểm các môn PGD không ra đề

- Dạy thay ( nếu được phân công)

- Thực hiện kế hoạch chuyên môn đột xuất của nhà trường ( Theo sự phân công).

    * Thảo luận:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………