SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Thời gian: 14 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2019

 Kiểm diện:  

 Nội dung:

1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2019: 

- Duy trì nghiêm túc quy chế chuyên môn ngay từ đầu năm học.

- Thực hiện tốt sự phân công chuyên môn của tổ chức.

- Thực hiện tương đối nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp.

- Tham gia đầy đủ, có chất lượng các lớp tập huấn giáo viên do sở, phòng GD tổ chức đó là: Ứng dụng CNTT môn Toán,  GVCN.

- Cơ bản hoàn thành điều tra pc.

- Duyệt giáo án đầy đủ.

- Đã xây dựng chương trình giáo dục năm học 2019- 2020 cho các bộ môn tổ đảm nhiệm.

- Tồn tại:  + Treo lịch báo giảng chưa đầy đủ.

                 + Chất lượng giáo án của một số đ/c GV chưa tốt. 

                 + Vệ sinh tổ chưa thường xuyên.             

2. Kế hoạch thực hiện tháng 9 năm 2019:

- Chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng năm học 2019 – 2020.

- Làm và hoàn thiện các KH, các loại hồ sơ của giáo viên.

- Nộp KH dạy học để tổ duyệt ngày 9/ 9 sau đó nộp BGH duyệt.

- GVCN tổ chức tốt họp phụ huynh đầu năm.

- Chấp hành tốt sự phân công chuyên môn của tổ chức.

- Dự giờ thăm lớp đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm.

- Chuẩn bị tốt nội dung thảo luận trong HNCCVC.

- SH tổ theo quy định 2 tuần một lần.

- Thao giảng: 2 giờ.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 1.

3. Một số quy định chung của tổ:

- Duy trì nghiêm túc quy chế chuyên môn:

+Trực nhật phòng tổ theo lịch đ/c P. Hường phân công.

+ Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

+ Duyệt KHGD vào thứ hai hàng tuần ( Nội dung soạn từ thứ ba của tuần này đến hết thứ hai của tuần sau).

+ Dự giờ theo quy định: 1 tiết / tuần đối với giáo viên, 6 tiết/ tháng đối với tổ trưởng và tổ phó.

+ Mỗi đ/c: thao giảng 4 tiết/ năm học, gửi 2 tin bài/ 1 tháng, đưa bài lên trường học kết nối.

+ Thực hiện đúng giờ giấc ra vào lớp.

+ Nghỉ dạy phải báo với tổ phó để phân công gv dạy thay, quản lí giờ.

+ Thực hiện nghiêm túc TKB, không tự ý đổi giờ, bỏ giờ, dạy thay, quản giờ….

+ Nộp báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác hàng tháng cho tổ phó vào trước ngày 23 hàng tháng. 

4. Phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong tổ:

- Nhóm Toán, Lí, Tin  gồm các đ/c: P Minh, My, Ngọc, Huyên, Yến (Hương), T. Minh, Đ. Hường, P Hường (Nhóm trưởng đ/c P. Hường).

- Nhóm Sinh, Hóa, Thể chất gồm các đ/c: Hoa, Chi (Linh), Dung, Tuấn, Thái. (Nhóm trưởng đ/c Dung)

- Đồng chí P.Minh:

+ Tổ trưởng, phụ trách chung.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, lên kế hoạch theo tuần, tháng trên bảng tổ.

+ Chuẩn bị đầy đủ nội dung SH tổ theo quy định.

+ Kiểm tra, theo dõi các hoạt động của tổ.

+ Duyệt giáo án của các giáo viên trong tổ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ do BGH phân công.

+ Kiểm tra nội bộ, KTchuyên đề, kiểm tra thực hiện chương trình GD.

- Đồng chí P. Hường:

+ Tổ phó, phụ trách sổ: Biên bản sinh hoạt tổ gồm 3 nội dung:

   . Ghi nội dung sinh hoạt tổ.

   . Biên bản sinh hoạt chuyên đề.

   . Rút kinh nghiệm giờ dạy thao giảng của giáo viên.

+ Theo dõi gv nghỉ, phân công giáo viên dạy thay.

+ Lên kế hoạch thao giảng, p/c gv đi dự các giờ thao giảng trong nhóm của mình.

+ Theo dõi chất lượng các môn tổ đảm nhiệm.

+ Kiểm tra việc ghi sổ đầu bài của các GV trong tổ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ do BGH phân công.

+ Làm báo cáo hoạt động chuyên môn của tổ theo tháng .

+ Tổ chức sinh hoạt nhóm CM trường học kết nối, triển khai chuyên đề của nhóm.

- Đ/c  Dung:

+ Lên kế hoạch thao giảng, phân công người dự các giờ thao giảng trong nhóm của mình. + Tổ chức sinh hoạt nhóm CM trường học kết nối, triển khai chuyên đề của nhóm.

+ Thực hiện các nhiệm vụ do BGH phân công.

- Các đ/c giáo viên còn lại: Thực hiện các nhiệm vụ do BGH phân công.

5. Thảo luận:

 

 

 

 

SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Thời gian: 14 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2019

 Kiểm diện:  

 Nội dung:

1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ từ 29 tháng 8 đến 12 tháng 9 năm 2019: 

- Tích cực chuẩn bị, tổ chức buổi khai giảng thành công tốt đẹp.

- Duy trì nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- Thực hiện tốt sự phân công chuyên môn của tổ chức.

- Thực hiện tương đối nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp.

- Tham gia học tập nhiệm vụ năm học do PGD triển khai ( Đ/ C Minh).

- Đã hoàn thành điều tra pcgd.

- Duyệt giáo án đầy đủ, đúng thời gian quy định.

- Đã duyệt chương trình giáo dục năm học 2019- 2020 cho các bộ môn

- Tồn tại:  + Treo lịch báo giảng chưa đầy đủ.

                 + Chất lượng giáo án của một số đ/c GV hợp đồng chưa tốt. 

                 + Giáo viên nghỉ nhiều dẫn tới trống giờ.

2. Kế hoạch thực hiện tháng 9 năm 2019:

- Tiếp tục làm và hoàn thiện các KH, các loại hồ sơ của giáo viên.

- GVCN tổ chức tốt họp phụ huynh đầu năm chiều 14/ 9.

- Chấp hành tốt sự phân công chuyên môn của tổ chức.

- Dự giờ thăm lớp đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm.

- Chuẩn bị tốt nội dung thảo luận trong HNCCVC.

- SH tổ theo quy định.

- Hướng dẫn học sinh làm sản phẩm sáng tạo khoa học kĩ thuật giao cho đ/c Ngọc

- Thao giảng: 2 giờ.( Mỗi nhóm 1 giờ)

- TT, TP, nhóm trưởng:  kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 1vào chiều ngày 23/ 9.

3. Thảo luận: 

 

( CÁC ĐC XEM NDSH TỔ NGÀY 12/ 9 CÓ Ý KIẾN THẢO LUẬN GÌ THÌ PHẢN HỒI LẠI TT NGAY NHÉ.)

                                     XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.