PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MINH LẬP                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:    /KH-THCS                                              Minh Lập, ngày 27 tháng  4 năm 2021

KẾ HOẠCH

Kiểm tra cuối kỳ II năm học 2020 -2021

 

Căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Công văn số 133/ PGDĐT-THCS ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ về việc Hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ II năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Chương trình giáo dục nhà trường năm học 2020-2021;

Trường THCS Minh Lập xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ II năm học 2020 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức để từ đó nắm vững kiến thức đã học và làm bài kiểm tra cuối kỳ đạt kết quả tốt nhất;

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực, theo 4 mức yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao)

Nhằm đạt được sự  chính xác, công bằng trong việc đánh giá quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy - học và năng lực học tập của học sinh các lớp cuối kỳ II năm học 2020 - 2021;

Những thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để Phòng GDĐT, các trường THCS đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của các nhà trường, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

          II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH

           1. Công tác chuẩn bị

Các tổ nhóm chuyên môn bàn bạc thống nhất ra đề cương để ôn tập cho học sinh, quan tâm đến đối tượng học sinh yếu - kém nhm đảm bảo học sinh đạt kết quả tốt nhất trong kỳ kiểm tra.

Hiệu trưởng ra quyết định thảnh lập Ban chỉ đạo, Ban ra đề kiểm tra cuối kỳ II năm học 2020-2021.

            - Nhiệm vụ Ban ra đề kiểm tra:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, phân công giáo viên trong nhà trường ra đề.

+ Tổ chức soạn thảo 02 đề kiểm tra, hướng dẫn chấm của đề chính thức trong 01 bộ môn (trừ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

+ Tổ chức sao in đề kiểm tra cuối kỳ II và hướng dẫn chấm từ lúc bắt đầu ra đề chính thức cho tới khi kiểm tra xong đảm bảo tuyệt đổi bí mật, an toàn.

+ Mỗi thành viên của Ban ra đề chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, về việc đảm bảo bí mật, an toàn của đề kiểm tra theo đúng chức trách của mình và theo quy định.

2. Ra đề kiểm tra

Ban ra đề kiểm nhà trường chịu trách nhiệm ra đề các môn kiểm tra thống nhất toàn khối lớp.

           3. Nội dung, hình thức ra đề và thời gian kiểm tra

           3.1. Đối với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

           Phòng GDĐT ra đề kiểm tra cuối kỳ II thống nhất toàn huyện đối với môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Các trường nhận đề kiểm tra cuối kỳ II các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, vào 14h00 đến 16h30 thứ 4, ngày 22/5/2021 tại PGD.

           3.2. Đối với các môn còn lại

           - Về thời gian: Giáo viên, nhóm giáo viên được phân công ra đề thống nhất ra đề, nộp cho tổ trưởng chuyên môn duyệt và tổ trưởng nộp lại chuyên môn nhà trường trong ngày 06/5/2021.

           - Nội dung, hình thức kiểm tra và thời gian làm bài thực hiện theo Chương trình giáo dục nhà trường và hướng dẫn của Phòng GDĐT.

- Trường thực hiện việc sao in sao đề kiểm tra các môn theo nguyên tắc đảm bảo tính bí mật tuyệt đối.

3.3. Thời gian làm bài

           - Đối với các môn Toán, Ngữ văn: 90 phút.

              - Đối với các môn còn lại thời gian làm bài kiểm tra trên giấy là 45 phút.

3.4. Thời gian kiểm tra

- Từ ngày 10/5/2021, nhà trường chủ động bố trí lịch kiểm tra cuối kỳ II của các môn học. Riêng bài kiểm tra cuối kỳ II môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6,7,8,9  Phòng GDĐT quy định lịch kiểm tra chung thống nhất toàn huyện ngày 13,14/5/2021.

           III. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Tổ chức

           Nhà trường thành lập 01 Ban coi, chấm kiểm tra do Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập. Việc tổ chức kiểm tra phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc theo Quy chế thi từ khâu coi, chấm, lên điểm, thông báo kết quả cho học sinh.   

2. Chia phòng kiểm tra

           2.1. Đối với các môn Thể dục, Mĩ thuật, Hát nhạc

           Tổ chức kiểm tra theo đơn vị lớp.

           2.2. Đối với các môn khác

           - Chia phòng kiểm tra, đánh số báo danh, danh sách học sinh toàn khối xếp theo vần a, b, c. Mỗi phòng 24 học sinh. Đối với các khối 6, 7, 8 có thể xếp mỗi phòng kiểm tra tối đa 30 học sinh. (Riêng khối 9 đảm bảo chia phòng và xếp đúng 24 học sinh)

           III. TỔ CHỨC CHẤM MÔN TOÁN, NGỮ VĂN, TIẾNG ANH

- Tổ chức chấm chéo tại trường được phân công chấm kiểm tra cuối kỳ II môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.          

           IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN - THỐNG KÊ BÁO CÁO

           Sau kiểm tra GV nhận bài để chấm và vào điểm đúng theo KH.

           Sau khi tổ chức kiểm tra học kỳ các môn xong, đồng chí Giang chỉ đạo vào điểm, hoàn thành các bảng biểu tổng hợp và nộp kết quả về Phòng GDĐT.

           Trên đây là Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ II của nhà trường, yêu cầu CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu báo ngay cho cán bộ quản lý để được giải quyết kịp thời./.

          

Nơi nhận:

- PHT;

- TT, GV, NV;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Chí Cường