PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MINH LẬP                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:    /KH-THCS                                              Minh Lập, ngày 15 tháng  4 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi thử vào lớp 10 THPT cho học sinh lớp 9

Năm học 2020 – 2021

 

Nhằm giúp các em học sinh tiếp cận với phương thức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, đánh giá đúng năng  lực của bản thân từ đó định hướng phấn  đấu trong học tập, chọn trường thi phù hợp với khả năng trong kì thi tuyển sinh năm 2021 vào các trường THPT Chuyên và THPT tỉnh Thái Nguyên; giúp học sinh tiếp cận, làm quen với định dạng, cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chính thức.

 Bộ phận chuyên môn trường THCS Minh Lập xây dựng kế hoạch tổ chức kì thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh lớp 9 trường THCS Minh Lập

2. NỘI DUNG THI

Đề thi của kì thi thử tuyển sinh vào lớp 10 đảm bảo các yêu cầu dưới đây:

- Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 9;

- Đảm bảo phân loại được trình độ của thí sinh;

- Bám sát đề thi minh họa kì thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GD ĐT Thái Nguyên.

3. MÔN THI, HÌNH THỨC THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian làm bài

Ngữ văn

Tự luận

120 phút

Toán

Tự luận

120 phút

Tiếng Anh

Tự luận và trắc nghiệm

90 phút

4. LỊCH THI

Ngày

Buổi

Môn thi

Giờ thí sinh vào phòng thi

Thời gian thí sinh làm bài

Thứ 5

Ngày 22/4/2021

Chiều

Ngữ văn

Tiếng Anh

13h30’

15h40’

13h35’ – 15h35’

15h50’ – 17h10’

Thứ 6

Ngày 23/4/2021

Chiều

Toán

13h50’

14h00’ – 16h00’

Danh sách phòng thi và số báo danh sẽ được niêm yết tại trường THCS Minh Lập. Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- GVCN lớp 9 có trách nhiệm thông báo đến học sinh thời gian dự thi

- Giáo viên coi thi, chấm thi theo phân công của nhà trường

- Nhà trường có trách nhiệm tổ chức thi, tổng hợp kết quả và niêm yết tại nhà trường sau 3 ngày tổ chức thi./.           

                                    

Nơi nhận:

- GVCN lớp 9 (Thực hiện);

- Website nhà trường;

- Lưu CM.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đặng Chí Cường