Thời khóa biểu số 3 thực hiện từ ngày 23 tháng 9 năm 2019